Projekt ökad genetisk variation


Information in English click here


Ur Rasspecifik avelsstrategi - RAS för Field spaniel 2023–2027:
”Övergripande avelsmål för rasen
Då rasen är till antalet mycket liten, med en extremt snäv avelsbas, är den genetiska variationen den viktigaste prioriteringen.
Under flera år har det därför förts en dialog om att göra en inkorsning. Under 2022 har planerna börjat konkretiserats.
För att bibehålla den genetiska variationen bör uppfödare planera sin avel utifrån:
en så låg inavelsgrad som möjligt i varje enskild kombination.
Använda så många avelsdjur som möjligt, gärna oanvända och ur så många olika familjer som möjligt.
Importera avelsdjur med låg grad av släktskap till befintliga avelsdjur.
Prioritera avelsdjur med ovanlig stamtavla.
Hanhundsägare bör undvika att kastrera sin hund, annat än i medicinskt syfte, då den för rasens fortlevnad behöver räknas som ett potentiellt avelsdjur.
Hanhunden bör ej överanvändas i avel.
Äldre avelsdjur är att föredra då det förlänger generationsintervallet och fördröjer förlusten av genetisk variation.” (https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://fieldklubben2022.se/onewebmedia/RAS%2520field%2520spaniel%25202023.pdf)


Inkorsningsprojekt avseende ökad genetisk variation hos field spaniel

Projektplan
Länk till projektplanen klicka här

Information april 2024

Under flera års tid har det inom Field Spanielklubben diskuterats att utarbeta en ansökan om att få göra ett korsningsprojekt för att hjälpa upp field spanielrasens fertilitetsproblem och låga genetiska variation, och nu har glädjande nog SKK:s avelskommitté godkänt klubbens ansökan och projektplan. Projektplanen är utarbetat tillsammans med uppfödare och medlemmar inom klubben liksom i samarbete med Svenska Spaniel- och Retrieverklubben (SSRK) samt Svenska Kennelklubben (SKK).
De valda raserna att använda som donatorer är engelsk cocker spaniel, engelsk springer spaniel och welsh springer spaniel - tre raser med bra fertilitet och temperament liknande field spanielns dvs spanielmentalitet. De tre rasklubbarna är kontaktade och har ställt sig positiva till projektet.
I grova drag går projektet ut på att ett antal field spaniels kommer att paras med hund av donatorras, och att man sedan åter parar med field spaniel. De valpar som föds inom projektet registreras som field spaniels dock inte i SKK:s vanliga hundregister utan i specialregistret X-registret, och de kan delta på alla aktiviteter inom SKK-organisationen. Först i fjärde generationen kan de registreras i SKK:s vanliga SE-register, i enlighet med internationella FCI-regler. I slutändan är förhoppningen att dessa field spaniels ska bidra med nya friska gener till den övriga populationen.


Ur SKK/AK nr 2–2024, 2024-03-22:
”Ansökan om inkorsningsprojekt avseende ökad genetisk variation hos field spaniel
SKK/AK noterade redan vid föregående möte att klubben arbetat på ett förtjänstfullt sätt med frågan samt har lämnat in en välarbetad ansökan men att då SKK centralt inte hade ett färdigt förhållningssätt kring hanteringen av inkorsningsprojekt har ärendet varit bordlagt. SKK/AK diskuterade frågan och noterade att sedan föregående möte har Centralstyrelsen, CS, fastställt SKK/AKs konstaterande att avkommorna i ett korsningsprojekt inte registreras i den ordinarie stamboken (SE-registret) utan i det så kallade X-registret (ett annexregister där avkommorna från en korsparning får prefixet SXX i sitt registreringsnummer). Arbetsgruppen för inkorsningsprojekt rapporterade att ansökan granskats en gång till inför detta möte och att gruppen inte har några tilläggande kommentarer. Med det som bakgrund beslutade SKK/AK att bevilja ansökan om inkorsningsprojekt avseende ökad genetisk variation hos field spaniel.”

(https://www.skk.se/globalassets/globala-filer/protokoll/avelskommitten/2024/avelskommitten-2-2024.pdf)


Information november 2023

Nu har SKK:s avelskommittés protokoll från 2023-09-14 publicerats och där står:
“Ansökan om inkorsningsprojekt avseende ökad genetisk variation hos field spaniel
Field Spaniel Klubben har inkommit med ansökan om inkorsningsprojekt avseende ökad genetisk variation hos field spaniel. SKK/AK beslutar att bordlägga ansökan med anledning av FCIs regeltillägg för inkorsningsprojekt (…) Kommittén kommer återuppta ansökan när det centralt har beslutats om ett förhållningsätt kring hantering av framtida korsningsprojekt.” (2023-11-14: https://www.skk.se/globalassets/dokument/protokoll/avelskommitten/avelskommitten-4-2023.pdf)
 
Korsningsprojekt – varför, hur, när, och var står vi nu?

Fielden är en underbar ras men det har genom åren funnits avelssvårigheter som tidvis gjort livet surt för uppfödarna. Vi har i dagsläget till exempel många hanar som är infertila och både hanar och tikar med låg könsdrift som inte får till parningar. Under 2021 och 2022 ledde inte ens hälften av de skandinaviska parningsförsöken till valpkullar.
Rasen har en låg genetisk variation och hög inavelsgrad - på DNA-nivå är den genomsnittliga inavelsgraden 38,6% (Bannasch et al 2021), vilket är högt i jämförelse med andra raser.
Genetisk variation är en förutsättning för såväl avelsarbete (artificiellt urval) som naturligt urval (evolution). Den genetiska variationen minskar genom genetisk drift, inavel och genom avel med få individer. Genetisk drift gör att vissa genvarianter genom slumpen blir ovanliga eller försvinner ur populationen, medan andra får ökad spridning. Effekten är störst i små populationer.
Field spanielrasen har aldrig haft en stor numerär, och alla dagens fieldar efter andra världskriget stammar från enbart fyra halvsystrar, en hane nära släkt till dem, samt en engelsk springer spaniel som korsades in i rasen på femtiotalet.
I takt med att graden av inavel ökar, ökar också risken för att recessiva defektanlag ska dubbleras och att det blir minskad variation bland anlag som har med allmän hälsa att göra, vilket till exempel kan leda till försämrat immunförsvar, kortare livslängd och fertilitetsproblem, så kallad inavelsdepression.
Man kan sprida riskerna och försöka behålla den variation som finns genom att göra parningskombinationer där inavelsökningen är så nära noll som möjligt (enligt Svenska kennelklubben är ett riktmärke är att aldrig para hundar som ger en inavelsgrad högre än 6,25% vilket ska ses som en övre gräns och inte är en önskvärd nivå), men främst genom att begränsa påverkan från enskilda hundar genom att använda så många olika som möjligt i aveln, istället för samma individer om igen. Detta har de nordiska fielduppfödarna varit duktiga på liksom att försöka komma tillrätta med problemen genom att åka utomlands och para och genom att importera hundar från många olika familjer i många olika länder. Trots detta kvarstår problemen.
Tyvärr har vi hamnat i ett läge med mycket låg variation där alla fieldar är väldigt nära släkt med varandra och där vi inte längre har tillräcklig variation för att kunna lösa problemen inom rasen.
Genetisk variation skapas enbart ge­nom nya mutationer och genom genflöden mellan populationer. Det enda sättet att öka variationen på och få fram nya genvarianter i en ras med sluten stambok, är genom inkorsning av andra raser. I SKK:s registreringsregler står exempelvis:
”Inom både numerärt små och stora raser kan aveln leda till att för rasen viktiga egenskaper går förlorade eller att oönskade egenskaper får stor utbredning. Avelsarbetet måste då inriktas på en rekonstruktion av rasen. Inkorsning av annan ras är en metod för rekonstruktion som kan utnyttjas för att öka den ärftliga variationen vid inavelsdepression eller vid förlust av för rasen viktiga funktioner.” (2023-06-21: https://skk.se/globalassets/dokument/uppfodning/registreringsregler_r42.pdf)
Inkorsning för att hjälpa upp rasens fertilitetsproblem har länge diskuterats i fieldkretsar och hösten 2020 skickade ett tjugotal uppfödare från Sverige och en handfull andra länder in en gemensam ansökan till Svenska kennelklubben (SKK) om att få korsa in andra raser i field spanieln. Se den ansökan här
SKK:s avelskommitté höll med om att något behövde göras för field spanieln och gav Field Spaniel Klubben (FSK) och Svenska spaniel- och retrieverklubben (SSRK) i uppdrag att arbeta vidare med frågan och förankra den i klubbarna. Se § 09 här.
Information om denna första inkorsningsansökan publicerades i SSRK:s klubbtidning Apportören nr 2-2021, se länk här.
I november 2021 höll FSK ett första uppfödarmöte där ett eventuellt blivande inkorsningsprojekt diskuterades, och alla deltagarna var överens om att detta behöver genomföras.
Under våren 2022 diskuterades det på uppfödarmöten bland annat vilka raser som skulle kunna vara lämpliga, och vi kom till exempel fram till att vi inte vill ha raser med stora sjukdomsproblem eller ett för självständigt temperament. En arbetsgrupp bildades för att utarbeta en projektplan/ansökan. Arbetsgruppen gick igenom de föreslagna raserna, studerade bland annat sjukdomsstatistik samt rasspecifika avelsstrategier och kom fram till de tre raserna engelsk cocker spaniel, engelsk springer spaniel och welsh springer spaniel - tre raser med bra fertilitet och temperament liknande field spanielns dvs spanielmentalitet. De tre rasklubbarna är kontaktade och har ställt sig positiva till projektet.
I maj 2023 skickades projektplanen/ansökan ut på remiss till FSK:s medlemmar (se remissbrev nedan) och ett möte genomfördes där arbetsgruppen, ledamöter från FSK:s styrelse, SSRK:s avelsansvariga, ledamot i SKK:s avelskommitté samt SKK:s genetiker gick igenom och diskuterade planen/ansökan. Utifrån remissvar och mötesanteckningar har en slutlig projektplan/ansökan utarbetats, har efter smärre ändringar godkänts av styrelsen, och har nu 2023-06-29 skickats in till SSRK för godkännande och vidarebefordran till SKK:s avelskommitté.

Remissbrev till FSK:s medlemmar 7 maj 2023 angående projektplan/ansökan korsningsprojekt

”Information från Field spanielklubben

Att field spanieln är en fantastisk ras kan vi nog alla skriva under på, men den kämpar också med allvarliga problem - problem som hotar rasens existens. Vi har en för liten genetisk avelsbas. Detta innebär att det finns för liten genetisk variation inom rasen, det finns för få genvarianter att välja på. Även om de allra flesta fieldar är sunda och friska individer, så drabbas vi av denna smala genetiska avelsbas på sådana sätt som gör rasens överlevnad osäker om inte vi handlar nu.

Det handlar om fieldens förmåga att reproducera sig. Våra hanar har dålig spermakvalitet och blir ofta sterila i väldigt ung ålder. Hanarna har även blivit dåliga på att para och saknar könsdrift – en nödvändighet för att kunna para! Våra tikar låter sig paras på fel tidpunkt så det blir få valpar, eller är mycket svårparade så parning uteblir.

Rasen har haft hälsoprogram där reproduktion har ingått sedan 2013. Uppfödarna i Sverige har kämpat hårt för att bredda avelsbasen här, både genom att noggrant välja icke-besläktade avelspartner, men även genom att ofta försöka använda utländska hanar och genom att importera många utländska hundar (flera hela vägen från USA och Kanada) för att försöka tillföra nytt blod till den svenska populationen. Vi har duktiga ansvarsfulla uppfödare som gör sitt bästa, alla vill ju ha kvar field spanieln många år framöver.

Trots detta har reproduktionen blivit allt sämre (även internationellt) och om rasen ska överleva så finns bara en utväg: inkorsning av annan ras, ett så kallat inkorsningsprojekt. Till sommaren kommer troligtvis ett sådant inkorsningsprojekt att starta, och vi är just nu i slutänden av utformningen av projektplanen innan den skickas till Svenska kennelklubben (SKK) för slutligt godkännande. Det kommer att vara ett samarbete mellan Field spanielklubben, SKK, Svenska spaniel- och retrieverklubben (SSRK) och genetiker. Inkorsningsprojekt görs då och då och har gjorts framgångsrikt inom ett antal andra raser, till exempel clumber spaniel i Sverige och norsk lundehund i Norge (pågående).

I grova drag går det ut på att ett antal field spaniels kommer att paras med annan ras/er, och att man sedan åter parar med field. De raser som kan bli aktuella ska helst ligga så långt ifrån field spaniel rent genetiskt, ha en bred genetisk avelsbas i sin egen ras och de ska också stämma någorlunda i storlek och inte heller skilja sig för mycket i mentaliteten. De valpar som kommer från den första inkorsningen registreras som field spaniels men i SKK:s X-register, liksom följande två generationer. De får stamtavlor och kan delta på prov och tävlingar och erhålla svenska championat som vilken field som helst, dock ej internationella sådana. I fjärde generationen registreras de som vanliga field spaniels i SKK:s vanliga S-register och räknas även internationellt som field spaniel. I slutändan hoppas man att dessa field spaniels ska sprida sina nya friska gener i den övriga populationen.

Detta är, som tidigare sagt, ett projekt med allt vad det innebär. Alla avkommor kommer att följas upp minutiöst och det kommer att ställas stora krav på uppfödarna, men också på de personer som köper dessa valpar.

Nästa steg i projektet är ett möte med SKKs genetiker för att få svar på de sista frågeställningarna och input till projektplanen.

Vi uppskattar därför alla medlemmars åsikter och tankar kring inkorsningsprojektet! Vi uppmanar därför alla som önskar att läsa och kommentera projektplanen att göra det senast den 15 maj 2023.

Detta görs via länken: https://forms.gle/KdEsSLbcjZG8TD2E9

Du kan ge input på olika delar av projektplanen och lämnar de delar du inte har åsikter om tomma.

Input från mötet med SKKs genetiker samt input från alla medlemmar kommer att vara grunden för den sista revideringen av projektplanen innan den skickas in till SSRK och SKK för slutligt godkännande.” (Field spanielklubben medlemsgrupp 2023-06-21: https://www.facebook.com/groups/1697874747337529/permalink/1727211397737197)

Svenska kennelklubbens regler gällande inkorsningsprojekt

”Avelsarbete är en skapande och konstruktiv verksamhet som syftar till att bibehålla eller utveckla hundens egenskaper. Inom både numerärt små och stora raser kan aveln leda till att för rasen viktiga egenskaper går förlorade eller att oönskade egenskaper får stor utbredning. Avelsarbetet måste då inriktas på en rekonstruktion av rasen. Inkorsning av annan ras är en metod för rekonstruktion som kan utnyttjas för att öka den ärftliga variationen vid inavelsdepression eller vid förlust av för rasen viktiga funktioner. (…)
X-registret är SKKs instrument bland annat för att under kontrollerade former använda rasinkorsning i avelsarbetet. (…)
X-registret
Regler
1. Ansökan om att få göra korsparning i ovanstående syfte kan inlämnas av uppfödare, ras- och specialklubb. Ansökan ställs till SKKs Avelskommitté och ska inlämnas i god tid, helst senast sex månader före tilltänkt parning. Tillstånd till korsparning lämnas efter hörande av ras- och specialklubb. Godkännande ges inte i efterhand till korsning som företagits utan tillstånd.
2. Avkomma efter godkänd korsparning registreras i SKKs X-register.” (SKK:s Registreringsregler 2023-06-21: https://skk.se/globalassets/dokument/uppfodning/registreringsregler_r42.pdf)

”Avkomma efter godkänd korsparning registreras i SKKs X-register. X-registrerad individ kan användas i avel förutsatt att denna uppfyller registreringskraven för den aktuella rasen (ursprungsrasen). Avkomma efter X-registrerad hund registreras i X-registret. Efter tre generationer av återkorsning till ursprungsrasen kommer individerna återigen att registreras i den ordinarie stamboken (SE-registret), detta i enlighet med FCIs riktlinjer.
X-registrerad hund kan delta och meritera sig i SKKs utställnings-, prov- och tävlingsverksamhet på samma premisser som aktuell ras. Däremot kan inte en hund som inte har en fullständig härstamning i tre led tilldelas något av de internationella certifikaten (utställning, prov, tävling) och följaktligen inte heller erhålla någon av FCI internationella championattitlar. X-registrerad hund kan även få hälsoresultat och resultat från mentalbeskrivning (MH och BPH) registrerade i SKKs databas på samma sätt som andra hundar i rasen. Denna möjlighet är viktig för att korsningsdjuren ska kunna utvärderas till ledning för det fortsatta avelsarbetet.” (SKK:s Lathund avseende projekt för ökad genetisk variation 2023-06-21: https://skk.se/contentassets/a34b1f9c4f214ff9a1f301a5d58ca0a1/lathund-iavssende-projekt-for-okad-genetisk-variation.pdf)

”när ett inkorsningsprojekt är godkänt av SKKs avelskommitté behöver inte de enskilda korsparningar som görs inom ramen för projektet beslutas av SKK/AK centralt utan kan hanteras av rasklubben själva enligt fastställda kriterier. (…)
• Uppfödaren behöver, tillsammans med registreringsansökan, skicka in godkännande avseende korsparningen från rasklubben så att det framgår för SKKs kansli att korsningen är godkänd.” (SKK/AK nr 1 2023, 2023-06-21: https://skk.se/globalassets/dokument/protokoll/avelskommitten/avelskommitten-1-2023.pdf)

SKK:s Lathund avseende projekt för ökad genetisk variation
Se här.

Informationsvideo om inkorsning från Finska Kennelklubben
Se här.

Länkar till några planerade samt redan kennelklubbsgodkända korsningsprojekt i olika länder
I Norge tex lundehund här, i Finland tex kooikerhondje här, kromfohrländer här, pinscher här, cavalier king charles spaniel och fransk bulldogg här, i Nederläderna tex wetterhoun här och saarlos worlfdog här, i Sverige tex clumber spaniel här, smålandsstövare här,  gotlandsstövare här, svensk lapphund här, cavalier king charles spaniel här.Ur Apportören 2-2021