Projekt ökad genetisk variation

Ur Rasspecifik avelsstrategi - RAS för Field spaniel 2023–2027:


”2.2 Övergripande avelsmål för rasen
Då rasen är till antalet mycket liten, med en extremt snäv avelsbas, är den genetiska variationen den viktigaste prioriteringen.
Under flera år har det därför förts en dialog om att göra en inkorsning. Under 2022 har planerna börjat konkretiserats.
För att bibehålla den genetiska variationen bör uppfödare planera sin avel utifrån:
en så låg inavelsgrad som möjligt i varje enskild kombination.
Använda så många avelsdjur som möjligt, gärna oanvända och ur så många olika familjer som möjligt.
Importera avelsdjur med låg grad av släktskap till befintliga avelsdjur.
Prioritera avelsdjur med ovanlig stamtavla.
Hanhundsägare bör undvika att kastrera sin hund, annat än i medicinskt syfte, då den för rasens fortlevnad behöver räknas som ett potentiellt avelsdjur.
Hanhunden bör ej överanvändas i avel.
Äldre avelsdjur är att föredra då det förlänger generationsintervallet och fördröjer förlusten av genetisk variation. (…)
7.1 Plan för fortsatt arbete med RAS i klubben (…)
Då rasen har en snäv avelsbas, problem med reproduktion såsom låg fertilitet och små kullar, planerar rasklubben i framtiden ett projekt med inkorsning av annan ras.”


(https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://fieldklubben2022.se/onewebmedia/RAS%2520field%2520spaniel%25202023.pdf)


From the Breed Specific Breeding Strategy - RAS for Field Spaniel 2023–2027:


”2.2. Overall breeding objectives for the breed
As the breed is very small in numbers, with an extremely small gene pool, genetic variation is the most important priority.
For several years, therefore, there has been a dialogue about making an outcross. In 2022, the plans have begun to materialize.
In order to maintain genetic variation, breeders should plan their breeding based on:
as low an inbreeding rate as possible in each individual combination.
Use as many breeding animals as possible, preferably unused and from as many different families as possible.
Import breeding animals with a low degree of relatedness to the existing breeding animals.
Prioritize breeding animals with unusual pedigrees.
Male dog owners should avoid neutering their dog, other than for medical purposes, as it needs to be considered a potential breeding animal for the survival of the breed.
The male should not be overused in breeding.
Older breeding animals are preferred as it prolongs the generation interval and delays the loss of genetic variation. (...)
7.1 Plan for continued work with RAS in the club (...)
As the breed has a small gene pool, problems with reproduction such as low fertility and small litters, the breed club is planning an outcross project to another breed in the future."


(translation from https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://fieldklubben2022.se/onewebmedia/RAS%2520field%2520spaniel%25202023.pdf)