Stadgar


Regler, riktlinjer och lagar

Medlemmar, hundägare och uppfödare har en mängd regler, lagar och förordningar som måste följas. Dessa regler och lagar är inte skapade för att ställa till problem för oss människor, utan för att erbjuda
så bra livsvillkor som möjligt för hundarna.
Styrelsen ber därför alla medlemmar att sätta sig in i de olika regler som finns.


Typstadgar för rasklubb inom SSRK fastställda av SSRK’s Fullmäktigemöte 02-11-16 samt av SSRK’s huvudstyrelse 03-09-13 (nedan kallad huvudstyrelsen). Antagna på FSKs årsmöte 05-03-12.STADGAR FÖR FIELD SPANIEL KLUBBEN


Inledning

Rasklubben för Field spaniel (nedan kallad rasklubben) ingår som medlemsorganisation i
specialklubben Svenska Spaniel och Retrieverklubben (nedan kallad SSRK).
Rasklubben ska arbeta för SKKs och medlemsorganisationernas gemensamma syften med den i rasklubben ingående rasen.
Utöver dessa stadgar gäller också SSRKs stadgar samt i tillämpliga delar stadgar för SKK
och av SSRK och SKK utfärdade föreskrifter.
I den mån stadgar för rasklubben strider mot SSRKs och SKKs stadgar ska rasklubbens stadgar
anpassas så att överensstämmelse råder.§ 1 MÅL

Rasklubben, som är en ideell förening, har till mål att inom ramen för dessa stadgar och SSRKs
stadgar tillvarata specifika intressen för rasen genom.

att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, jaktligt och exteriört fullgoda
rasrena hundar
att bevara och utveckla rasens specifika egenskaper och verka för utveckling av dressyr
och praktiskt bruk av denna
att informera och sprida kunskap om rasens beteende, dess fostran, utbildning och vård
att bevaka och arbeta med frågor som har ett rasspecifikt intresse för hundägaren och hundägandet
att skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden och hundägaren och hundägandet§ 2 VERKSAMHET


För att förverkliga sitt mål ska rasklubben


1. informera och sprida kunskap om rasklubben – dess mål, organisation och arbetsformer
2. informera om rasen och dess användningsområden
3. lämna information och råd i avelsfrågor i enlighet med av SSRK och SKK upprättade riktlinjer
4. aktivt följa den kynologiska utvecklingen för rasen inom och utom landet och verka för att bevara
och utveckla rasens specifika egenskaper
5. anordna utbildning för medlemmarna i frågor som rör klubbens ras och rörande avelsarbetet
inom rasen
6. samverka i frågor av gemensamt intresse med berörda avdelningar och övriga rasklubbar.
7. anordna verksamheter i enlighet med SSRKs direktiv
8. avge yttrande och verkställa utredningar på begäran av SSRK eller när annan anledning föreligger
9. stödja och medverka i SSRKs och SKKs forskningsarbete
10. delta i samråd inom och utom SKK-organisationen.§ 3 MEDLEMSKAP

Enskild person kan bli medlem i rasklubben. Styrelsen beviljar medlemskap. Beslut om medlemskap
kan inom ett år upphävas av SKK.
Varje medlem har rösträtt från det år under vilket han/hon fyller 16 år.
Klubbmötet kan, efter förslag från rasklubbens styrelse (nedan kallad klubbstyrelsen) kalla den som
på ett förtjänstfullt sätt främjat rasklubbens syften till hedersmedlem.
Medlemskap upphör om medlem begär utträde, underlåter att betala föreskriven medlemsavgift
eller blir utesluten ur någon del av SKK-organisationen i enlighet med SKKs stadgar. Medlem som uteslutits kan inte åter antas som medlem utan tillstyrkan från SKKs Disciplinnämnd.

Medlem ska följa rasklubbens stadgar, utfärdade bestämmelser och föreskrifter. Medlem ska också i enlighet med beprövad erfarenhet vårda de hundar han/hon har tillsyn över, så att någon befogad anmärkning mot hundhållningen inte kan göras av behörigt kontrollorgan. Medlem som bedriver uppfödning och försäljning av hundar eller mottar hundar till inackordering, dressyr eller trimning ska särskilt följa SKKs bestämmelser i dessa avseenden och underkasta sig den kontroll som SKK och myndigheter föreskriver.

Medlemskap i rasklubb berättigar till deltagande i av rasklubben anordnade verksamheter samt erhållande av rasklubbens publikationer.§ 4 MEDLEMSAVGIFT

Medlemsavgiftens storlek beslutas av ordinarie klubbmöte. Om flera personer i samma hushåll är medlemmar i rasklubben behöver endast en av dessa betala full medlemsavgift. Övriga medlemmar betalar av klubbmötet fastställd familjemedlemsavgift. Familjemedlem erhåller inte rasklubbens publikationer.
Hedersmedlem betalar ingen medlemsavgift men har samma rättigheter och skyldigheter som fullbetalande medlem.§ 5 VERKSAMHETSÅR OCH MANDATPERIOD

Rasklubbens verksamhets– och räkenskapsår ska vara kalenderår. Med mandatperiod avses i dessa stadgar, för de personer som väljs enligt stadgarna, tiden från det klubbmöte, vid vilket valet skett,
till och med nästkommande klubbmöte eller till och med det klubbmöte som mandatperioden avser.§ 6 ORGANISATION

Rasklubbens angelägenheter handhas av klubbmöte och en av klubbmötet vald klubbstyrelse. För bedrivande av lokal verksamhet kan sektioner/aktivitetsgrupper bildas efter förslag från medlemmar
inom ett lokalt område, efter godkännande av klubbstyrelsen och i enlighet med de riktlinjer som
utfärdas av SSRKs huvudstyrelse att gälla för sektioner/aktivitetsgrupper inom rasklubb.
Klubbstyrelsen beslutar om sektionens/aktivitetsgruppens organisation och arbetsformer.§ 7 KLUBBMÖTE


Mom 1 Inledning.
Ordinarie klubbmöte ska hållas årligen senast den 31 mars.
Extra klubbmöte ska hållas på kallelse av klubbstyrelsen, eller när rasklubbens revisorer så begär,
eller när minst en fjärdedel av klubbmedlemmarna skriftligen begär detta för uppgivet ändamål.
Om extra klubbmöte begärts ska detta hållas inom 60 dagar.
Kallelse till ordinarie eller extra klubbmöte ska utfärdas av klubbstyrelsen och delges medlemmarna senast 21 dagar före mötet genom meddelande i rasklubbens publikation eller på annat likvärdigt sätt.
Tid och plats för klubbmötet bestäms av klubbstyrelsen.Mom 2 Dagordning.
Ordinarie klubbmöte öppnas av klubbstyrelsens ordförande eller vid förfall av denne av den som
styrelsen utsett.

Klubbmöte avslutas av klubbstyrelsens ordförande eller vid förfall av denne av klubbmötets ordförande.


Vid ordinarie klubbmöte ska följande ärenden förekomma.

1. Fastställande av röstlängden.

2. Val av ordförande för mötet.

3. Klubbstyrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.

4. Val av två justerare, tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska justera protokollet.

5. Beslut om närvaro- och yttranderätt för andra än rasklubbens medlemmar (enl. §7A mom 4)

6. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.

7. Fastställande av dagordningen.

8. Föredragning av klubbstyrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut med balans- och resultaträkning, redogörelse för arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse.

9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust.

10. Klubbstyrelsens rapport om och eventuellt förslag till beslut avseende de uppdrag föregående klubbmöte givit till klubbstyrelsen.

11. Beslut om ansvarsfrihet för klubbstyrelsen.

12. Presentation av och beslut om klubbstyrelsens förslag till:


a) verksamhetsplan för kommande år
b) rambudget för kommande år
c) medlemsavgifter (enligt § 4)
d) villkor för reseersättning till rasklubbens funktionärer.


13. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i klubbstyrelsen samt eventuellt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning (enligt § 9).

14. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter (enligt § 10).

15. Val av valberedning (enligt § 11).

16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13–15.

17. Ärenden som av klubbstyrelsen hänskjutits till klubbmötet eller motion som anmälts 
till klubbstyrelsen (enligt § 7 A mom 6).

18. Övriga frågor (enligt §7A mom 7)

19. Mötets avslutande


Mom 3 Röstning.
Vid klubbmötet äger varje klubbmedlem rätt att föra talan och utöva rösträtt från det år denne fyller
16 år. Röstlängd vid klubbmötet fastställs med ledning av för dagen gällande medlemsförteckning
Röstning med fullmakt får ej ske. Röstning sker öppet. Röstning vid val ska dock ske med slutna
sedlar om någon begär detta.
Som klubbmötets beslut gäller den mening som erhåller högsta röstetal (enkel majoritet).
utom i fråga om stadgeändring eller upplösning av klubben enligt §15 och §16.
Vid lika röstetal avgörs ärendet genom lottning.
Eventuell reservation till klubbmötets beslut i ett ärende ska anmälas till mötes-ordföranden vid beslutstillfället. Reservationen ska dessutom lämnas i skriftlig form till mötesordföranden innan
klubbmötet förklaras avslutat.


Mom 4 Närvarorätt m m
Representant för SSRKs huvudstyrelse, ledamot av SKK's Centralstyrelse, SKK's verkställande direktör eller annan av SKKs Centralstyrelse utsedd person har rätt att närvara och att yttra sig vid klubbmöte.
De har också rätt att i protokollet få antecknat en mot beslut avvikande mening. Är någon av
ovannämnda personer medlem gäller för denne samma rätt som för annan medlem.


Mom 5 Valbarhet
Endast medlemmar i rasklubben är valbara till förtroendeuppdrag.
Person anställd inom någon del av SKK-organisationen kan inte väljas som ledamot eller suppleant i styrelse, kommitté eller motsvarande för den del av organisationen anställningen avser. Sådan person kan inte heller väljas som delegat till SSRKs fullmäktige.


Mom 6 Motioner och ärenden.
Motion som medlem önskar få behandlad vid ordinarie klubbmöte ska skriftligen avlämnas till klubbstyrelsen senast den sista november året innan klubbmötet.
Klubbstyrelsen ska med eget yttrande och förslag till beslut överlämna motionen till klubbmötet. Klubbstyrelsen kan också på eget initiativ lägga förslag i olika ärenden.
Vid extra klubbmöte får till avgörande endast upptas ärende som angetts i kallelsen.


Mom 7 Övriga frågor
Väcks vid ordinarie klubbmöte förslag i ett ärende, som inte har inkommit i den ordning som stadgas i mom 6, kan, om mötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut.§ 8 KLUBBSTYRELSE

Förvaltningen av rasklubbens angelägenheter handhas av en av klubbmötet/fullmäktigemötet vald klubbstyrelse.

Mom 1 Klubbstyrelsens organisation
Klubbstyrelsen består av ordförande, sex övriga ordinarie ledamöter samt, om klubbmötet/fullmäktigemötet så beslutar, av två suppleanter.
Ordinarie klubbmöte/fullmäktigemöte väljer ordförande för ett år, övriga ledamöter för två år samt suppleanter för ett år. Suppleant tjänstgör i den ordning röstetalet vid klubbmötet/fullmäktigemötet
visar, eller, om röstetal saknas, enligt beslut av klubbmötet/fullmäktigemötet. Till ordinarie ledamot
och suppleant i klubbstyrelsen kan endast väljas den som är medlem i rasklubben.

Klubbstyrelsen utser inom sig vice ordförande och kassör samt inom eller utom sig sekreterare. Klubbstyrelsen har dessutom rätt att till sig adjungera en eller flera personer. Sekreterare som
utsetts utom styrelsen samt annan adjungerad person har förslags- och yttranderätt men inte rätt
att deltaga i beslut.
Klubbstyrelsen får inom sig utse ett arbetsutskott och inom eller utom sig kommittéer eller
arbetsgrupper för att handlägga av klubbstyrelsen angivna arbetsuppgifter.

Klubbstyrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden eller vid förhinder för denne av vice ordföranden. Klubbstyrelsen ska sammanträde minst fyra gånger per kalenderår.
Vid sammanträde ska protokoll föras.

Klubbstyrelsen är beslutsför då samtliga ledamöter är kallade och fler än hälften av ledamöterna är närvarande vid sammanträdet. Som klubbstyrelsens beslut gäller den mening som de flesta ledamöterna förenat sig om. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av tjänstgörande ordförande.

Klubbstyrelsen utser inom sig personer som var och en för sig eller i förening har rätt att teckna rasklubbens firma.


Mom 2 Klubbstyrelsens åligganden


Klubbstyrelsen ska:
1. sköta rasklubbens angelägenheter i enlighet med dessa stadgar, SSRKs stadgar samt SKKs stadgar
2. ansvara för rasens avelsfrågor i enlighet med av SSRK och SKK upprättade riktlinjer
3. föra noggranna räkenskaper över rasklubbens intäkter och kostnader samt förvalta dess tillgångar
4. ansvara för rasklubbens arkiv och korrespondens
5. verkställa av klubbmötet/fullmäktigemötet fattade beslut
6. följa de anvisningar som lämnas av SSRK
7. avge yttrande över av huvudstyrelsen till rasklubben hänskjutna ärenden
8. senast sex veckor före ordinarie klubbmöte/fullmäktigemöte lämna klubbstyrelsens
verksamhetsberättelse och årsbokslut med balans- och resultaträkning till revisorerna
9. avge verksamhetsberättelse och årsbokslut med balans- och resultaträkning samt redogörelse över arbetet med avelsfrågor vid ordinarie klubbmöte/fullmäktigemöte
10. bereda ärenden som ska behandlas av klubbmötet/fullmäktigemötet
11. upprätta verksamhetsplan samt budget för kommande verksamhetsperiod
12. senast en månad efter ordinarie klubbmöte/fullmäktigemöte lämna uppgift till SSRK om klubbstyrelsens sammansättning och om viktigare funktioner utanför klubbstyrelsen
13. vid behov lägga motioner till SSRKs fullmäktigemöte
14. utse delegater till SSRKs fullmäktigemöte§ 9 RÄKENSKAPER OCH REVISION

Rasklubbens räkenskaper ska årligen per den 31 december sammanställas i ett bokslut.
Räkenskaperna och klubbstyrelsens förvaltning ska årligen granskas av revisorer som klubbmötet/fullmäktigemötet utser. Revisorer och revisorsuppleanter väljs för en tid av ett år.

Rasklubbens räkenskaper ska tillsammans med verksamhetsberättelse överlämnas till revisorerna
senast sex veckor före ordinarie klubbmöte/fullmäktigemöte. Revisorernas berättelse ska vara klubbstyrelsen tillhanda senast två veckor före ordinarie klubbmöte/fullmäktigemöte.

När särskild anledning föreligger har revisorerna rätt att begära att få närvara vid sammanträde i klubbstyrelsen.


§ 10 VALBEREDNING

Av klubbmötet/fullmäktigemötet utsedd valberedning ska förbereda de val som stadgemässigt ska ske
vid ordinarie klubbmöte. Valberedningen ska bestå av tre ledamöter varav en är sammankallande. Mandatperioden för sammankallande ska vara ett år och för övriga två år. Sammankallande samt en ledamot ska väljas vid varje klubbmöte/fullmäktigemöte.

Efter beslut från klubbstyrelsen kan valberedningen beredas tillfälle att närvara vid styrelsesammanträde.


§ 11 PROTOKOLL

Protokoll ska föras vid klubbmöte/fullmäktigemöte samt vid klubbstyrelsens sammanträden. Protokollen ska återge de ärenden som behandlats och de beslut som fattats och ska vara justerade av tjänstgörande ordförande och av vald eller valda justerare.

Protokollen ska vara tillgängliga för medlemmar tex genom publicering på hemsida eller genom att
medlem kan rekvirera dessa mot ersättande av uppkomna kostnader.
Protokollen ska tillställas klubbstyrelsen, rasklubbens ordinarie revisorer, SSRK:Hs samt
sammankallande i valberedningen.
Protokollen ska arkiveras på betryggande sätt.


§ 12 DISCIPLINÄRENDEN

För disciplinärenden och dessas handläggning gäller SKKs stadgar.


§ 13 FORCE MAJEURE

Om rasklubben på grund av omständighet som den inte kunnat råda över, såsom arbetskonflikt, myndighetsbeslut, naturkatastrof, eldsvåda, fel eller försening i leveranser från leverantör eller
liknande omständigheter, inte kan genomföra evenemang inom sin klubbverksamhet på sätt som planerats, är den inte skyldig att återbetala erlagda avgifter som avser sådant evenemang.
Rasklubben har således rätt att behålla del av eller hela den avgift som inbetalats för icke genomfört evenemang till täckande av uppkomna kostnader.
Rasklubbens beslut att behålla inbetald avgift kan överklagas till SKK. På motsvarande sätt har rasklubben rätt att begära betalning av avgift för icke genomfört evenemang av den som inte redan
erlagt avgiften.
Rasklubben svarar inte för skador eller direkta eller indirekta kostnader som någon åsamkas på grund
av icke genomfört evenemang. Inte heller förtroendevald, tjänsteman eller funktionär inom rasklubben som fattat beslut om sådant evenemang, svarar för skador eller direkta eller indirekta kostnader.


§ 14 STADGEÄNDRING


Mom 1 förslag till ändring av Field Spaniel Klubbens stadgar

Förslag till ändring av Field Spaniel Klubbens stadgar ska senast den sista november inges till klubbstyrelsen som lämnar ärendet till klubbmötet/fullmäktigemötet med eget yttrande och förslag till beslut. Beslut om ändring fattas av klubbmötet/fullmäktigemötet.
För stadgeändring krävs antingen att förslaget biträds med två tredjedels majoritet vid ett ordinarie klubbmöte/fullmäktigemöte eller med enkel majoritet vid två på varandra följande klubbmöten/fullmäktigemöten, varav minst ett ska vara ordinarie.
Stadgeändring ska fastställas av SSRKs Huvudstyrelse.


Mom 2 förslag till ändring av SSRKs typstadgar för rasklubb

Förslag till ändring av SSRK’s typstadgar för rasklubb ska senast den sista maj året innan SSRKs fullmäktigemöte lämnas av klubbstyrelsen till huvudstyrelsen som lämnar ärendet till SSRKs fullmäktigemöte med eget yttrande och förslag till beslut. Beslut om ändring fattas av SSRKs fullmäktigemöte.
För stadgeändring krävs antingen att förslaget biträds av två tredjedelar av delegaterna vid ett
ordinarie fullmäktigemöte eller med enkel majoritet vid två på varandra följande fullmäktigemöten,
varav minst ett ska vara ordinarie.§ 15 VILANDEFÖRKLARING ELLER UPPLÖSNING AV RASKLUBBEN

Huvudstyrelsen fattar beslut om att rasklubb ska vilandeförklaras eller upplösas efter begäran från klubbmöte/fullmäktigemöte.
För att en sådan begäran ska vara giltig ska beslut om detta fattas av två på varandra följande klubbmöten/fullmäktigemöten med minst en månads mellanrum, varav minst ett ordinarie, och på det senare klubbmötet/fullmäktigemötet ha biträtts av minst tre fjärdedelar av de röstande.
Upplöses eller vilandeförklaras rasklubben som medlemsorganisation i SSRK ska rasklubbens tillgångar och arkiv överlämnas till SSRK att användas på sätt som sista klubbmötet beslutar i enlighet med dessa stadgars mål- och verksamhetsparagrafer (§1 och §2).